Etični kodeks prostovolstva

Etični kodeks organiziranega prostovoljstva zavezuje vse prostovoljce in prostovoljske organizacije. Kodeks predstavlja osnovne smernice in minimalne standarde, ki naj bi jih prostovoljci in prostovoljske organizacije upoštevali pri svojem delu. Besedilo Etičnega kodeksa najdete tukaj.

Zaupnost in varovanje podatkov

Prostovoljec in prostovoljska organizacija sta dolžna varovati osebne podatke uporabnikov. Podatkov, ki jih uporabnik da in zaupa prostovoljcu, ta ne sme posredovati nikomur. Izjema je okoliščina, ko so ogroženi dobrobit, zdravje ali življenje uporabnika ali njegove bližnje osebe. V takem primeru mora prostovoljec informacijo predati svojemu mentorju v prostovoljski organizaciji.

Dostojanstvo in spoštovanje

Prostovoljke, prostovoljci in prostovoljske organizacije pri delu z ljudmi spoštujejo pravice in posebnosti vseh, ne glede na raso, barvo kože, spol, starost, narodnostno ali etnično poreklo, jezik, gmotni ali družbeni položaj, življenjski stil, spolno, politično ali versko usmerjenost, socialni izvor, zmanjšane duševne ali telesne sposobnosti ali na kakšne druge okoliščine.

Aktivna participacija uporabnikov

Prostovoljci uporabnikom že na začetku sodelovanja razumljivo posredujejo vse pomembne osnovne informacije o medsebojnem sodelovanju in o pravicah uporabnikov ter se sporazumejo o načinu sodelovanjaProstovoljci spoštujejo pravico uporabnikov do svobode odločanja, izbire ali zavrnitve in hkrati ščitijo interese uporabnikov. Prostovoljci spoštujejo osebnost, stališča, vrednote, čustveno doživljanje in življenjske okoliščine uporabnikov. 

Najboljši interes uporabnika

Prostovoljci varujejo blaginjo uporabnikov in drugih, vključenih v organizirano prostovoljsko delo. Upoštevajo vse zdravstvene in varnostne standarde in ukrepe, da bi preprečili poškodbe ali prenos bolezni na uporabnike ali druge, ter preprečujejo kakršno koli oškodovanje vseh vključenih.

Skrb za ugled prostovoljskega dela

Prostovoljci skrbijo za ugled prostovoljstva in prostovoljskih organizacij oz. organizatorjev prostovoljskega dela. Svoje delo javno predstavljajo na način, ki ne zavaja javnosti, ni lažen, ne podcenjuje dela drugih prostovoljk in prostovoljcev ter organizacij. S svojimi izjavami ne škodi ugledu uporabnikov.

Neizkoriščanje odnosa

Prostovoljci uporabnikom ne vsiljujejo svojih političnih, verskih ali drugih osebnih prepričanj. Ne zlorabljajo svojega odnosa z uporabnikom za zadovoljitev svojih potreb. Ne izsiljujejo in ne izvajajo fizičnega ali psihičnega nasilja nad uporabniki.

V kolikor prostovoljec opazi, da se pri prostovoljskem delu v organizaciji ne spoštujejo etična načela, je dolžan organizacijo na to opozoriti. V kolikorni zadovoljn s presojo ali ravnanjem prostovoljske organizacije, v kateri ali za katero opravlja prostovoljsko delo se lahko obrne na ETIČNO KOMISIJO.

Na Etično komisijo se lahko obrne prostovoljska organizacija oziroma organizator prostovoljstva, ki želi pridobiti mnenje ali oceno o vprašanjih in dilemah povezanih z Etičnim kodeksom organiziranega prostovoljstva ali delovanjem prostovoljstva v organizaciji.